logo
Origiled lighting helpt besparen op uw energiekost.
Origiled Lighting biedt verlichtingsoplossingen voor de meest uiteenlopende situaties

Algemene Voorwaarden Origiled Lighting GCV

Origiled / Algemene Voorwaarden Origiled Lighting GCV

Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen worden deze overeenkomsten geacht gesloten te zijn onder volgende voorwaarden:

  1. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
  2. Iedere bestelling verbindt ons slechts nadat wij ze hebben aanvaard en na ontvangst van een ondertekende bestelbon en/of betaling van voorschot.
  3. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere levering en/of uitvoering van de werken stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
  4. In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelling.
  5. De uitvoeringstermijn/leveringstermijn is benaderd opgegeven, een vertraging kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding noch van ontbinding van de overeenkomst. Zo verwijlboeten bepaald zijn kunnen ze slechts worden toegepast indien het werk niet onderbroken werd door de schuld van de klant, aannemer, ten gevolge van vorst, staking of andere buitengewone omstandigheden onafhankelijk van onze wil.
  6. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van de koper.
  7. Klachten betreffende uitgevoerde werken moeten ons toekomen binnen de vijf dagen na levering of plaatsing en alleszins voor gebruik. Het protest tegen de factuur dient per aangetekende brief te gebeuren binnen vijf dagen na factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
  8. Alle facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
  9. De klant kan geen enkel bedrag inhouden als borg.
  10. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlrente verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met minimum van 25 euro) als schadevergoeding. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
  11. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht en in geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbank van het arrondissement Dendermonde bevoegd.
  12. in afwijking van art. 1483 Burgerlijk Wetboek, blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.
  13. Uit hoofde van onze leveringen, beperkt onze waarborg zich tot deze die wij kunnen bekomen bij onze leveranciers. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn. In iedere veronderstelling, beperkt de waarborg zich tot de vervanging van de defecte stukken. De vervoerskosten en werkuren zijn ten laste van de klant. Voor geen enkele reden kan van ons een terugbetaling, uitkering of schadevergoeding gevorderd worden. Ons vrijwaringsrecht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers. Behoudens anders luidend schriftelijk beding, wordt op de uitgevoerde werken voor de verborgen gebreken een waarborg gegeven van zes maanden vanaf de oplevering. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling. De waarborg dekt evenwel niet: het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten en materialen, de schade veroorzaakt door overmacht, een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden, vorst- of vochtschade, en de toevoeging en het gebruik van bijkomende apparatuur op een wijze die niet conform de technische voorschriften van de leverancier zijn. In geen geval is onze firma aansprakelijk voor gebreken, van welke aard ook, die de door onze firma, onze onderaannemers of aangestelden geleverde goederen en materialen zouden bekleven, waarbij de klant enkel verhaal zal kunnen uitoefenen naar onze leveranciers c.q. de producenten van de betrokken materialen en goederen. De duur van de waarborg bedraagt één jaar, behoudens tegenstrijdige contractuele bepalingen. De termijn neemt een aanvang op de datum van de levering van het product. De waarborg is slechts geldig voor zover de klant het product in normale omstandigheden en als een goede huisvader gebruikt. De waarborg zal enkel worden toegestaan op voorlegging van de factuur, het kasticket of het door onze firma ingevulde certificaat ad hoc. In geval van defect zal onze firma redelijkerwijze maatregelen nemen teneinde het product opnieuw goed te doen functioneren. Enkel onze firma zal bepalen welke herstellingen en/of vervangingen nodig zijn. De waarborg heeft geen betrekking op onder meer alle mogelijke schade veroorzaakt na de verkoop, schade, storingen en defecten die te wijten zijn aan een fout van de klant of waarvan de oorzaak zich buiten het product bevindt; schade door ongeval, slecht gebruik of onderhoud, niet-naleving van de instructies in de gebruiksaanwijzing, blikseminslag, vochtigheid, overspanning en alle andere gevallen van overmacht; herstelling of vervanging van losse elementen (snoeren, draden, contactdozen, antennes enzovoort); vervanging van toebehoren die regelmatig moeten vernieuwd worden (batterijen, papier, inkt enzovoort) en levering van reinigingsproducten. De waarborg is niet van toepassing indien de klant het product zelf wijzigt, onbehoorlijk gebruikt of herstelt of daarbij gebruik maakt van de diensten van personen die niet door onze firma werden aangeduid. De waarborg is eveneens niet van toepassing indien de klant fabricagenummers en/of de merktekens van het product wegneemt of vervalst.
  14. Voor de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor professionele elektrische en elektronische apparaten is Origiled Lighting GCV toegetreden tot RECUPEL en betaalt hiervoor een administratieve bijdrage. De klant verbindt zich ertoe om eventuele kosten te dragen van ophaling en verwerking en dit zowel van de professionele apparaten die het voorwerp uitmaken van deze bestelbon/factuur wanneer deze afgedankt zullen worden als van de afgedankte elektrische en elektronische apparaten die hierdoor vervangen worden. Teneinde in overeenstemming te zijn met de afvalstoffenwetgeving, kan de klant hiervoor een beroep doen op een operator waarmee RECUPEL een charter heeft afgesloten (www.recupel.be). Indien gewenst, kan Origiled Lighting GCV de klant in verbinding stellen met een operator voor een prijsofferte.